အင်းစိန်ထောင်အနီးနဲ့ မြေနီကုန်းခုံးကျော်တံတားတွင်လည်း ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့

အင်းစိန်ထောင်အနီးနဲ့ မြေနီကုန်းခုံးကျော်တံတားတွင်လည်း ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့

အင်းစိန်ထောင်အနီးနဲ့ မြေနီကုန်းခုံးကျော်တံတားတွင်လည်း ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *