ຣັສເຊຍ – ລາວ ຈະສ້າງຖານທັບອາກາດ ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ( ຄວາມຮ່ວມມື້ ລາວ ຣັສເຊຍ )

ຣັສເຊຍ – ລາວ ຈະສ້າງຖານທັບອາກາດ ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ( ຄວາມຮ່ວມມື້ ລາວ ຣັສເຊຍ )

ຣັສເຊຍ – ລາວ ຈະສ້າງຖານທັບອາກາດ ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ( ຄວາມຮ່ວມມື້ ລາວ ຣັສເຊຍ ) VDO

ຣັສເຊຍ – ລາວ ຈະສ້າງຖານທັບອາກາດ ຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ( ຄວາມຮ່ວມມື້ ລາວ ຣັສເຊຍ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *