กรมอุตุฯ เตื อนไทยเตรี ยมรับมือฝนตกหนั ก

น ายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษั ท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกั ด (มหาช น)

หรือ “ทีมกรุ๊ป” ในฐานะผู้เชี่ ยวชาญเรื่องน้ำ กล่ าวถึงกรณี “พ ายุดีเปรสชั่น” ที่ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้

น ายชวลิต ระบุว่า พ ายุดีเปรสชั่นได้ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ ค าดว่าจะขึ้นฝ้่งทางตอนเห นือของเมื องญาจ างประเทศเวี ยดนาม

ในวันที่ 25 ก.ย.นี้ และจะเคลื่ อนที่เข้าสู่ประเทศไทย โดยค าดว่าจะมีผลดังนี้

วันที่ 25 ก.ย. ฝนตกปานกล าง บริเว ณภาคอีสานและภาคกล างตอนล่ าง

วันที่ 26 ก.ย. ฝนตกหนั กถึงหนั กมาก ในพื้นที่จังหวั ดบุรีรัมย์ นครร าชสีมา สระแก้ว ปร าจีนบุรี

นครน ายก สระบุรี ลพบุรี อยุธย า สุพ รรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 27 ก.ย. ฝนตกหนั กถึงหนั กมาก ในพื้นที่จังหวั ดสุพร รณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี กำแพงเพชร

ตาก ลำพูน เชียงให ม่ แม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 28 ก.ย. เคลื่อ นตัวออกจากประเทศไทย เข้าสู่ประเทศพม่า และบังคล าเทศ ในลำดั บถัดไป

ในช่วงปล ายเดือนกันย ายนนี้ ในพื้นที่อื่นๆ ของไทยนั้น จะมีฝนตกปานกล างเป็นเวลาสั้นๆ ตามปกติของฤดูฝน

ส่วนพ ายุไซโคลนนั้น ไม่มีผลต่อประเทศไทยแต่อย่ างใด โดยพ ายุไซโคลน ก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน

และจะเคลื่ อนตัวไปทางตะวันตกขึ้นฝั่ง ทางตอนใต้ของเมืองภูวเนศวร ซึ่งอยู่ทางช ายฝั่งทะเลตะวันออกของ

ประเทศอินเดียในระหว่ างวันที่ 26 ถึง 27 ก.ย. และจะเคลื่ อนตัวต่อไปทางทิศตะวันตก วันที่ 27 ถึง 28 ก.ย.

จะทำให้ฝนตกหนั ก ถึงหนั กมาก ในพื้นที่ตอนกล างทางตะวันออกของประเทศอินเดีย ตั้งแต่เมือ งภูวเนศวร์ไปถึงเมื องนักปูร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *