ປະຊາຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບາງສ່ວນ ບໍ່ຍອມລ໋ອກດາວ

ປະຊາຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບາງສ່ວນ ບໍ່ຍອມລ໋ອກດາວ

ປະຊາຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບາງສ່ວນ ບໍ່ຍອມລ໋ອກດາວ VDO

ປະຊາຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບາງສ່ວນ ບໍ່ຍອມລ໋ອກດາວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *